EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

ИНТЕРФЕЙС

РС-Rig Agent - универсален интерфейс

         Универсалният интерфейс RIG Agent е предназначен за управление на трансивъри (TXRX) чрез звуковата карта (SB) и СОМ порта на персонален компютър (РС). С помощта на този интерфейс може да се работи на различни цифрови видове работа (PSK31, AMTOR, RTTY, SSTV, MT63 и др.), както и със различни контестни програми. На фиг.1 е показана функционалната схема, от която се изяснява начина на действие. Схемата на интерфейса осигурява пълно галванично развързване между RXTX и РС, което е много важно при работа с по-голяма мощност. Обикновено до около 100 W, почти няма проблеми за работата на РС, дори и при галванична връзка, но при увеличаване на мощноста, галваничната връзка е причина за наводки в РС, появяващи се при неефективно радиочестотно заземяване и повишени стойности за KSW в антенно-фидерната система. При изходна мощност от порядъка на 1 kW, KSW от порядъка на 1.2 – 1.5, което в други случаи може да се счита за много добро, то при работа с РС, върнатата по фидера мощност се “отлага” по шаситата, кабелите и металните кутии на апаратурата, пораждаща високочестотни напрежения, съизмерими с TTL нивата, които въздействуват на елементите на РС и тяхната правилна работа.

         


Фиг.1 


           Низкочестотният сигнал AF от изхода на трансивера  се подава през изолиращия трансформатор Tr1 към входа на звуковата карта. За предпочитане е сигнала AF да се взема от детекторния изход на трансивера, ако има такъв, при което сигнала е с постоянно ниво. Ако няма такъв изход, сигнала се взема от изхода за говорител или слушалки на трансивера. В този случай нивото на сигнала е променливо, в зависимост от положението на потенциометъра за усилване по ниска честота на трансивера. За предпочитане е сигнала AF да се подава към вход LIN IN и в краен случай във вход MIC на звуковата карта.

        На вход MIC на трансивера се подава нискочестотен сигнал през изолиращия трансформатор Tr2 от изхода на звуковата карта. За предпочитане е този сигнал да се взема от изход LIN OUT, а ако няма такъв изход - от изхода SP.

         Преминаването на трансивера в режим приемане-предаване се управлява от компютъра. За целта може да се използува VOXа на трансивера или най-добре сигнала DTR на COM1.

          Много контестни програми дават възможност да формират изрази от обмена във вид на CW манипулация, като за целта се използува RTS сигнала на COM1.


       На фиг.2 е показана принципната схема на универсален интерфейс. Характерно за схемата е, че трансивера и компютъра са галванично развързани с помощта на трансформатори за аудио сигналите и оптрон и релета за телеграфната манипулация и РТТ. Релейното управление за РТТ и CW позволява интерфейса да се използува както с модерните трансивъри, така и с по-стари модели - транзисторни, лампово-транзисторни и само лампови, при които тези вериги са с различен поляритет и напрежение. Докато при по-новите трансивъри е предвиден вход/изход за цифрова работа, то при по-старите аудио сигнала се взема от изход говорител, а микрофонния сигнал от РС се подава към трансивъра през микрофонния вход. Това е едно неудобство, тъй като се налага включване и изключване на микрофона и говорителя на трансивъра при преминаване от нормален SSB режим към цифров.

      При този интерфейс това неудобство е избягнато. Свързан един път към трансивъра, интерфейса не се налага да се изключва. Нормално към трансивъра е включен микрофона чрез интерфейса. Ако при преминаване на предаване РТТ сигнала постъпи от СОМ порта, автоматично микрофонния вход на трансивъра се превключва към SB. На интерфеса има вход и изход за CW ключ, така че не се налага превключване при работа от ключ или от компютър. 

  

                   Фиг.2

     


Описание на схемата

         Сигналът AF се взема от краче 1 на 9 пиновия куплунг и се подава към входа на мониторния усилвател LM386 и към първичната намотка на изолационния трансформатор Т1. Нивото към монитора може да се променя във всеки момент чрез потенциометър, Нивото на AF сигнала към входа на SB също може да се подбере чрез тример потенциометър при първоначалната настройка на интерфейса. Сигналът AF се взема от краче 1 на 9 пиновия куплунг и се подава към входа на мониторния усилвател LM386 и към първичната намотка на изолационния трансформатор Т1. Нивото към монитора може да се променя във всеки момент чрез потенциометър, Нивото на AF сигнала към входа на SB също може да се подбере чрез тример потенциометър при първоначалната настройка на интерфейса.
        Сигналът Mic, се взема от 5 краче на девет пиновия куплунг РС и през корегиращ нивото тример, попада на първичната намотка на изолиращия трансформатор Т2. Вторичната му намотка е включена към нормално отворения контакт на релето К3. Общият контакт на релето е включен към краче 5 на куплунга RIG и оттам към микрофонния вход на трансивера. Към постоянно включения контакт на К3, алтернативно чрез ключето SW1 се включва динамичен или електретен микрофон. С този микрофон може да се работи във всеки един момент, когато от РС не се подава РТТ сигнал. Когато РС подаде РТТ сигнал, релето К3 включва сигнала Mic към микрофонния вход на трансивера.
         DTR сигнала от СОМ1 на РС задействува реле К2, чийто контакти замъсяват РТТ входа на трансивера. Аналогично сигнала RTS от СОМ1 на РС задействува релето К1 в такт с терлеграфната манипулация. В някои програми е разменено използуването на DTR и RTS сигналите, поради което е предвиден ключа SW2 за реверсиране на тези сигнали.
       При подаване на DTR сигнал се задействуват оптрона и електронния ключ който включва релето К3. Използуването на оптрон и транзистор се налага поради това, че изходите на СОМ порта не допускат голям товарен ток и не позволяват по-голямо натоварване.
        Релетата К1 и К2 са миниатюрни рид релета за 5V. Релето К3 е за 12V, поради което се налага и използуването на вграден маломощен токоизправител. Впрочем токизпровителя се използува и за захранването на мониторния усилвател.
        Към интерфейса е предвиден куплунг за педал, към който може да се свърже педал за управление на трансивера, както и да се вземе сигнал за управление на крайно стъпало.
поглед отпред


поглед отзад


вътрешност
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple