EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

PIC KEY

Електронен телеграфен ключ - бикън
       
При работа на СW в състезания и особено на УКВ, често се налага да се прави продължително многократно общо повикване. Описаният тук автоматичен телеграфен ключ (АТК) разполага с четири памети в които могат да бъдат записани различни текстове. Информацията съдър-жаща се в памет 1 може да бъде предавана многократно с пауза за прослушване. 
 АТК е разработен на базата на съвременни електронни еле-менти и е хадуеърна модификация на ключа на Михаил Кислинский - RX9CBI.
 Състои се от микроконтролер, тактов генератор за промяна на скоростта,  памет и генератор на запускащи импулси.

 Фиг.1 


       Управлението на АТК става с помощта на механичен телеграфен манипулатор, който може да бъде обикновен или ямбичен, бутони за управление на паметите и потенциометър за промяна на скоростта и трипозиционен ключ за избор на продължителността на паузата между две автоматични повиквания.
 Изходът на АТК е ключов транзистор с отворен колектор.
       Функционирането на АТК  се контролира от едночипов микроконтролер PIC16F84 в който е заложена специална за целта програма. Програмата обезпечава контрола за състоянието на телеграфния манипулатор (точка, тире, пауза), състоянието на бутоните за активиране на паметта, честотата на тактовия генератор и отработва правоъгълни импулси, съответствуващи на предаваните точки и тирета от манипулатора или паметта. Съотношението на продължителностите на точките и тиретата е 1:3.
        В качеството на памет се използува EEPROM  24C04, която е разделена на четири сектора. Във всеки един от секторите може да бъде запомнена информация с обем около 100 телеграфни знака. Записаната информация в паметта се съхранява неограничено време (над 100 години), независимо от това дали към АТК е подадено захранващо напрежение или не. Съдържанието на съхраняваната информация може да бъде променяно, т.е. да бъде презаписвано до около 100000 пъти. Четенето на някой от четирите сектора на паметта става с кратко натискане на бутона за съответния сектор, при което съдържанието на паметта се излъчва във вид на правоъгълни положителни импулси на изхода на АТК, със скорост съответствуваща на зададената с потенциометъра. По време на четене и предаване на информацията от паметта свети индикатора RM (зелен). След пълно прочитане на записаната информация в активирания сектор от паметта, индикатора изгасва. Възпроизвеждането на информацията от паметта може да бъде прекъснато с натискане на манипулатора или някой друг бутон за памет, като в последния случай започва четене и излъчване на съдържанието на този сектор.
         Ако някой от бутоните се задържи натиснат повече от 1 сек. Светва инидикатора WM (червен) и АТК преминава в режим на запис в активирания сектор от паметта с помощта на телеграфния манипулатор. При запис автоматично се влагат паузи с продължителност 3 точки между знаците и паузи с продължителност 5 точки между думите. Ако при записването в паметта се направи по-голяма пауза, програмата автоматично въвежда 5 точкова пауза и чака въвеждането на следващите знаци. Прекъсването на режима “запис” става с повторно краткотрайно натискане на някой от бутоните. Индикаторът WM изгасва.
        Скоростта на предаване на АТК, както от манипулатора, така и от паметта се регулира в широки граници (от 40 до 800 знака /мин) с помощта на потенциометър.
        Освен двата светлинни индикатора, АТК има вграден звуков монитор за контролиране на предаваните телеграфни знаци.
        Към изходният куплунг на АТК и свързан колектора на ключовия транзистор, който може да комутира (замъсява) отворени правотокови вериги с напрежение до 15 V и ток до 30 mA.  Ако комутируемата верига се управлява с висок потенциал или и тока е по-голям от посочения, тя следва да се управлява от контактите на едно междинно реле (6 или 12 волтово рид реле). Към изхода на АТК се включва единият край на бобината на  релето, а другия край към плюса на захранващото напрежение.

Фиг.2

Изпълнение с нормални елементи
Фиг.3

Изпълнение с SMD елементи


Конструкция и детайли

        На фиг.2 е показано изпълнение с нормални елементи, монтирани на платка с размери 65 х 75 мм. Бутоните, потенциометъра, превключвателя и светодиодите са са изнесени. Фолийната картина на платката в мащаб 1:1 е показана във файла PCB.pdf.
       
На фиг.3 е показано изпълнение със SMD елементи, като всички елементи, с изключение на превключвателя  са монтирани на платката. Фолийната картина за този вариант е показана във файла SMDPCB.pdf  
        От тук можете да изтеглите файла ATK.rar, съдържащ пълна документация за двата варианта на ключа - със и без бикън.
        Платката може да се монтира в подходяща кутия, като разположението на бутоните, индикаторите и потенциометъра се оформя по ваше желание (при SMD варианта трябва да се съобразявате с тяхното разположение на платката). В кутията може да бъде монтиран и телеграфния манипулатор, монитора и токоизправител за захранване.
        В качеството на звуков монитор може да се използува пиезо зумер, ДЕМШ или телефонна слушалка КТД-1 с импеданс 260 ома. В зависимост от вида на звуковия монитор, се подбира резистора R14. Може да се изведе и променлив резистор и да се подбира силата на тона, както и ключе за изключването му, ако в комутирания трансивер има вграден звуков монитор. Ако АТК се вгражда в трансивър, вместо към монитор, сигнала може да се подаде към нискочестотния усилвател на приемника. За целта R14 се заменя с кондензатор 10 – 50 nF и резисторен делител или тример за подбиране силата на тона. 

 

        След монтирането в кутия на платката, бутоните, потенциометъра, ключа и индикаторите и свързването й по показания на схемата начин към манипулатора и звуковия индикатор, ключа е готов за експлоатация.  

Фиг.4

Поглед от страна елементи
Фиг.5

Поглед от страна спойки


Фиг.6

Елекронния ключ в завършен вид
Фиг.7

Вариатно външно оформление (LZ4PA)


Работа с ключа

       Натиснете манипулатора в една от посоките (точка или тире) и с потенциометъра подберете скоростта на предаване.     
      Натиснете бутона М1 и го задръжте докато светне червения индикатор WM. С манипулатора предайте желания от вас текст, изчакайте 2-3 секунди и натиснете отново бутона М1. Ключът веднага започва да предава съхраненият текст в памет М1, при което свети зеления индикатор RM. След предаването на целия текст индикатора RM изгасва. Ако по време на предаване чрез четене от паметта натиснете манипулатора, четенето от паметта се прекъсва и индикатора MR изгасва.
       По същият начин, чрез съответните бутони се програмират и останалите три памети.
       Обикновенно в памет М1 се записва текст за общо повикване, например:

                        “CQ CQ CQ DE LZ2ZK LZ2ZK LZ2ZK PSE K”

        В памети М2, М3 и М4 се записва друга информация, например:

                 М2 – “= MY NAME IS KIRIL KIRIL = MY QTH IS TIRNOVO TIRNOVO =”
                 М3 – “= MY RIG IS FT757 PWR 100 WATTS= ANT IS DELTA LOOP =
                 М4 – “= TNX FOR NICE QSO=QSL CARD IS SURE = BEST 73 AND CUAGN”

        С ключа SW-1, можете да включите ключа да работи като бикън, с две различни по продължителност паузи на прослушване. Ключът е трипозиционен, като в средно положение режимът "бикън" е изключен.

                                                                             ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
                                
                                     - Захранващо напрежение - 8 до 15 V DC
                                     - Консумиран ток - 20 – 30 mA
                                     - Скорост на предаване – 40 – 800 lpm
                                     - Количество памети (сектори) - 4
                                     - Обем памет на един сектор – около 100 телегр. знака
                                     - Изход на ключа – отворен колектор (замъсява комутируемата верига)
                                     - Максимален комутируем ток – 30 mA
             
              Ключът е произведен в няколко десетки бройки и има пълна повторяемост. Изпитван е при работа с различни по мощност предаватели и е установено безупречното му функциониране. 
               Изходният файл за програмирането на PIC16F84 не се публикува (защита на авторски права), но може да получите от LZ2ZK програмиран микроконтролер.

 
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple