EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

TRSV6

Трансвертер за 50 MHz

Фиг.1


Описание на схемата

      Описаният трансвертер е предназначен за включване към КВ трансивер за работа в 6 метровия диапазон. Разработен е, изпитан и възпроизведен многократно от LZ2ZK. Разработката е направена така, че максимално да се използуват бобини с екрани, кутия и монтажна рамка  от радиостанция ЛЕН-50. Схемата на трансвертера е показана на фиг.1 и може да се изтегли с по-добро качество от  pdf файла SCH.
     Трансвертерът се състои от четири функционални части - приемник, осцилатор, предавател и управление.
     Приемникът включва усилвател по висока честота (Q1) и смесител (Q2). Предвидено е осцилатора (Q3) да работи с кварц 22 MHz. Бобината L5 се използува за точна донастройка на честотата на кварцовия осцилатор.
     От колектора на буферния усилвател (Q4) се взема напрежение за смесителя на приемника, а от капацитивния делител на кръга L7 - напрежение за смесителя на предаване.
     Предавателната част е съставена от двойно-балансен смесител IE500, усилвател (Q6), драйвер (Q7) и усилвател на мощност (Q9). 
     Смесителят получава на единия си вход осцилатолно напрежение. Капацитивният делител на кръга на буфера на осцилатора е оразмерен така, че да дава около 1V на смесителя и изходно съпротивление около 50 ома - необходимо условие за правилна работа на IE500. Другият вход на смесителя получава сигнал с честота 28 MHz от трансивера, посредстом резистивен П-образен атенюатор. Предназначението на този атенюатор е да намали напрежението от трансивера до около 1V и да съгласува изхода на трансивера с 50 омовото входно съпротивлениеи на смесителя. Ако трансивера с който ще се използува трансвертера има възможност да работи с изходна мощност по-малка от 10W, атенюатора може да бъде преизчислен за по-малко затихване и да бъде изпълнен с по-маломощни резистори.
     Изходът на смесителят е натоварен с двузвенен лентов филтър (L8, L9), който също осигурява 50 омово натоварване на IЕ500. Отфилтрираният сигнал се подава на усилвателя (Q6), изпълнен с двугейтов полеви транзистор. Дрейнът на този транзистор е натоварен с LC кръг, в който паралелния капацитет образува капацитивен делител, осигуряващ съгласуването с нискоомния вход на драйвера (Q7).
      КолекторЪт на драйвера е натоварен с LC П-филтър, осигуряващ оптимално съгласуване на изхода на драйвера с входа на усилвателя на мощност (Q9).
      Усилвателят на мощност е изпълнен с транзистор КТ920В, който работи в линеен режим, при 50 mA ток на покой.Този ток се поддържа стабилно от стабилизатора (Q8), в базата на който са включени два диода, единият от които служи за температурен датчик и е залепен към корпуса на крайния транзистор. Изходът на усилвателя на мощносте натоварен с тризвенен нископропускащ филтър, който служи да потисне висшите хармонични.
       Превключването на режимите "приемане-предаване" става чрез превключване на захранващите напрежения на съответните стъпала. Превключването се осъществява от електронните ключове Q5 и Q10, при подаване на РТТ сигнал (минус на маса при ТХ) на базата на Q5, който също управлява и релетата Rel2 и Rel3. Индикация за активния режим се осъществява от светодиодите "RX" (зелен) и "ТХ" (червен).
        Релето Rel1 за включване на трансвертера към захранването. При обърната полярност на захранващото напрежение трансвертера не получава захранване.


Детайли

         Основната цел при разработката е получаването на качествен трансвертер, но с достъпни части, позволяваща неговата повторяемост. 
          За ВЧ усилвателя на приемника и усилвателя на предавателя се използуват двугейтови полеви транзистори BF980, а за смесителя на приемника BF961. В осцилаторът е използуван КП302, но могат да бъдат използувани и КП303, BF245, BF244. В драйвера е използуван КТ610, но със същия успех може да се използува и BFR93.
          Като смесител на предаване е използуван двойнобалансния смесител IE500. Правени са проби и със SAM-5, с подходящо удължаване на крачетата, понеже е с по-малки размери.
         По-вече информация за използуваните детайли, както и данни за бобините, може да намерите от спецификацията .
          Графичен оригинал на платката в мащаб 1:1, можете да изтеглите от pdf файла PCB, а чертеж с разположението на елементите от pdf файла CMP .
           

  


Настройка

      След монтирането на елементите върху платката и щателен преглед на монтажа, се преминава към пускане и настройка на трансвертера. 
      Настройката започва от последователното нагласяване на началните токове на транзисторите Q7 и Q9. За целта се откачат колекторните им вериги от захранващата с +12V шина. Токът на транзистора Q7 се регулира посредством резистора база-колектор. Ориентировъчната му стойност е около 20к, при която следва да се получи колекторен ток около 15 mA. Началеният ток не по-малко от 50 mA в колекторната верига на Q9 се регулира посредством резистора 2,2к* включен между базата и колектора на Q8. Това е един много отговорен момент от настройката и следва да се извършва внимателно и прецизно. Добре е при настройката на началния ток на драйвера и особено на крайния усилвател, колекторните им вериги да се захранват през предпазен резистор 5 ома/2W, който се отстранява след уточняването на съответния колекторен ток.
    Следващият етап от настройката е установяването на наличие на генерации в осцилатора. Измерването става с лампов волтметър или вълномер. Постигането на устойчиви генерации се осъществява чрез въртенето на сърцевината на L6, а точната настройка на честотата с L5. Бобината L7 се настройва по максимално напрежение в средната точка на  капацетивния делител.
      След настройката на осцилаторната част се преминава към настройка на приемната част. За целта в антенния вход на трансвертера, от сигнал генератор се подава напрежение с честота 28.1 MHz и по максимума на показанията на S-метъра на трансивера се настройва бобината L4. Ако селeктивността на този кръг е голяма, изразяваща се в неравномерна амплитуда в краищата на диапазона, добре е той да се шунтира с резистор от порядъка на 1.5 - 2 килоома. От сигнал генератора се подава сигнал с честота 50.1 MHz и се настроват, се настройват последователно L1, L2 и L3 по максимум показания на S-метъра на трансивера.  При използуването на качествени транзистори и добра настройка се получава чувствителност на трансвертера под 0.2 µV.
      Настройката на предавателната част се извършва при изключено колекторно напрежение на крайния усилвател .
     Отначало се проверява действието на електронните ключове и превключването на релетата. След това от трансивера се подава сигнал с честота 28.1 MHz, но с мощност не по-голяма от 10W. Добре е в началото мощността да се ограничи до 1 - 2W. Последователно се настройват бобините L8 и L9  по максимална амплитуда в базата на Q7.
      След това към колекторната верига на усилвателя на мощност, през мощен жичен резистор 3 - 5 ома/10W и правотоков амперметър, се подава захранващо напрежение. Към антената букса се свързва активен товар 50 ома/>10W. Подава се сигнал от трансивера и с полупроменливите кондензатори в колекторната верига на Q9 се постига максимално напрежение върху товара. Следва настройка на тримерите в базовите вериги на драйвера и усилвателя, също по максимална мощност върху товара. След като сме убедени, че настройката е направена, премахваме баластния резистор от колекторните вериги и отново настройваме окончателно тримерите в базовите вериги.
       При захранващо напрежение 13.8 V, колекторният ток на Q9 следва да бъде 2 -2.3 А, като при тези стойности на изхода на усилвателя се получава 14 - 15 W, а след филтъра 10 - 12 W.        
Платките с трансвертири за 2 и 6 метра в обща кутия.


Комплект трансвертери и 100 W усилватели за 2 и 6 метра.
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple