EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

IARU Region1 Band plan

 


IARU REGION 1 HF BAND PLAN

(приет през 1996 от General Conference; широчината на лентата е допълнена през 2002 от San Marino Conference )

 
 
ЧЕСТОТЕН СЕГМЕНТ (kHz)
 
ЧЕСТОТНА ЛЕНТА (Hz)
  
      ВИД НА ИЗЛЪЧВАНЕТО
 
                              1.8 MHz Band:
 
1810 - 1838
 
200
 
cw
 
1838 - 1840
 
500
 
digimode без packet, cw
 
1840 - 1842
 
2700
 
digimode без packet, phone, cw
 
1842 - 2000
 
2700
 
phone, cw
 
                             3.5 MHz Band:
 
3500 - 3510
 
200
 
трансконтинентални dx cw
 
3500 - 3560
 
200
 
cw, привилигирован контестен сегмент  за cw
 
3560 - 3580
 
200
 
cw
 
3580 - 3590
 
500
 
digimode, cw
 
3590 - 3600
 
500
 
digimode (привилигерован packet), cw
 
3600 - 3620
 
2700
 
phone, digimode, cw
 
3600 - 3650
 
2700
 
phone, привилигирован контестен сегмент за  phone, cw
 
3650 - 3775
 
2700
 
phone, cw
 
3700 - 3800
 
2700
 
phone, привилигирован контестен сегмент за   phone, cw
 
3730 - 3740
 
2700
 
SSTV & FAX, phone, cw
 
3775 - 3800
 
2700
 
трансконтинентални dx phone, cw
 
                             7 MHz Band:
 
7000 - 7035
 
200
 
cw
 
7035 - 7040
 
500
 
digimode без packet (*), SSTV, FAX, cw
 
7040 - 7045
 
2700
 
digimode без packet (*), SSTV, FAX, phone, cw
 
7045 - 7100
 
2700
 
phone, cw
                                                             (*) виж забележките 


                          10 MHz Band:
 
10100 - 10140
 
200
 
cw  (*)
 
10140 - 10150
 
500
 
digimode без packet, cw
                                                              (*) виж забележките 
                          14 MHz Band:
 
14000 - 14070
 
200
 
cw
 
14000 - 14060
 
200
 
cw, привелигирован контестен сегмент за  cw
 
14070 - 14089
 
200
 
digimode, cw
 
14089 - 14099
 
500
 
digimode (привелиг. не автомат. packet ), cw
 
14099 - 14101
 
200
 
IBP
 
14101 - 14112
 
2700
 
digimode (привел.forward packet), phone, cw
 
14112 - 14125
 
2700
 
phone, cw
 
14125 - 14300
 
2700
 
phone, привелигирован контестен сегмент за   phone, cw
 
    14230
 
2700
 
честота за повикване на frequency SSTV & FAX
 
14300 - 14350
 
2700
 
phone, cw
 
                           18 MHz Band:
 
18068 - 18100
 
200
 
cw
 
18100 - 18109
 
500
 
digimode, cw
 
18109 - 18111
 
200
 
IBP
 
18111 - 18168
 
2700
 
phone, cw


                           21 MHz Band:

 
21000 - 21080
 
200
 
cw
 
21080 - 21100
 
500
 
digimode, cw
 
21100 - 21120
 
500
 
digimode (привил. packet ), cw
 
21120 - 21149
 
200
 
cw
 
21149 - 21151
 
200
 
IBP
 
21151 - 21450
 
2700
 
phone, cw
 
    21340
 
2700
 
честота за повикване на SSTV & FAX

 
                          24 MHz Band:

 
24890 - 24920
 
200
 
cw
 
24920 - 24929
 
500
 
digimode, cw
 
24929 - 24931
 
200
 
IBP
 
24931 - 24990
 
2700
 
phone, cw

 
                          28 MHz Band:

 
28000 - 28050
 
200
 
cw
 
28050 - 28120
 
500
 
digimode, cw
 
28120 - 28150
 
500
 
digimode (привл. packet), cw
 
28150 - 28190
 
200
 
cw
 
28190 - 28199
 
200
 
регионални IBP
 
28199 - 28201
 
200
 
световни IBP
 
28201 - 28225
 
200
 
непрекъснати мощни IBP
 
28225 - 29200
 
2700
 
phone, cw
 
     28680
 
2700
 
честота за повикване на SSTV & FAX
 
29200 - 29300
 
6000
 
digimode (NBFM packet), phone, cw
 
29300 - 29510
 
6000
 
сателитен down-link
 
29510 - 29700
 
6000
 
phone, cw

                         AM е разрешена във phone сегментите на всички тези бандове.


NOTES

Изразът "digimode (привилегирован packet)" означава превилигирован честотен сегмент за работа на packet.

От изредените няколко режима в даден сегмент, приоритета е по реда на посочване.

Режимите записани в скоби ( ) означават, че са "привелигировано място за активност".


ЗАБЕЛЕЖКИ

Определението RTTY се заменя с определението DIGIMODE. Определението "digimode" включва всички режими от този вид излъчване. (RTTY, Packet Radio и т.н.)
Определението "phone" включва всички режими от този вид излъчване. В HF бандовете следва да се използува до 10 MHz LSB и нагоре USB.

1.8 MHz band:
Тези федерации, които имат разрешени честоти за SSB под 1840 kHz, могат да продължат да ги ползуват. Те трябва да направят всичко необходимо със своите лицензиращи организации за привеждане на фоне сегмента в съответствие с Банд плана на Регион1.
Банд-сегмента 1907.5 до 1912.5 kHz (JА DX прозорец) ще се запази свободен за предавания на станции от Region 1, вместо да се използува работа на разнесени честоти.

3.5 MHz band:
Трансконтиненталните връзки имат приоритет в сегментите 3500-3510 kHz и 3775-3800 kHz.
Федерациите трябва да се обърнат към своите национални телекомуникаци-онни институции и да поискат от тях да не отпускат честоти на други служби, освен на любителски станции, в сегментите които са определени от IARU за трансконтинентални далечни (DX) връзки, т.е. 3500-3510 and 3775-3800 kHz.

Превилегировани контестни сегменти:
В тези сегменти DX трафик не се разрешава, в контестните превилигировани сегменти не се включват честотите 3500-3510 kHz и 3775-3800 kHz. Националните федерации следва да установят по-тесни граници от тези лимити за националните си контести. Тези препоръки не се отнасят за digi¬mode станциите.
Не се разрешава контестна активност на бандовете 10, 18 и 24 MHz.

7 MHz band:
Забранено е използуването на Packet Radio в 7 MHz банд.
Банд-сегмента 7035 - 7045 kHz може да се използува за forward traffic на територията на Африка, южно от Екватора, само през деня. Препоръчва се използуването на други по-ефективни видове работа от AX.25 packet radio.

10 MHz band:
Забранява се използуването на Packet Radio на 10 MHz банда.
SSB може да се използува само в случаите на бедствия и аварии.
Банд-сегмента 10.120 до 10.140 MHz може да се използува за SSB предавания на територията на Африка, южно от Екватора, само през деня.
Бюлетини и други режими на излъчване са недопустими на 10 MHz банд.

14 MHz band:
Банд сегментът 14.089-14.099 MHz да не се използува за не автоматични digimode излъчвания. Банд сегмента 14.101-14.112 MHz е предвиден за forward packet трафик. Не се препоръчва да се използува неефективната AX.25 вид работа.

SSTV/FAX:
Честотите 14.230, 21.340 и 28.680 MHz се използуват за повикване на SSTV и FAX. След установяване на връзката, следва да се използува друга честота в телефонната част на банда.

Честоти за работа през сателити:
Федерациите следва да следят да не се предава на FM (и други режими) на честотите между 29.3 и 29.51 MHz, за да не се създават смущения на любителския сателитен downlink.

Предаващи станции без позивни:
Федерациите следва да ограничават активноста на такива станции в HF бандовете. Препоръчва се да се използуват по-ефективни видове работа от AX.25 packet radio.

Предавателни честоти:
Обявените в Банд плана честоти следва да се разбират като предавателни честоти.

Експериментиране с NBFM Packet Radio в 29 MHz банд:
Препоръчват се работни честоти през всеки 10 kHz от 29210 до 29290 kHz вкл. Девиация  +/- 2.5 kHz и използуване на  2.5 kHz като макс. модулационна честота.

Националните федерации са задължени да изискват от своите членове да спазват този Банд план

Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple