EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

TL

Калкулатор за оразмеряване на фидерни линии

       99.9% от радиолюбителите (а не само те) нямат абсолютно никаква представа какво представлява един фидер в началото си, ако той е натоварен в края си с товар с импеданс, различен от вълновото му съпротивление, особено, ако в импеданса на товара присъства значителна по стойност реактивна компонента. Изчисленията са много сложни и трудоемки и поради което се налага използуването на компютър. Такава програма, с много дружелюбен интерфейс е разработена от Dan Maguire (AC6LA) и е предназначена за изучаване поведението на фидерните линии. Резултатите се показват в табличен вид и във вида на „анимирана” диаграма на Смит. Програмата съдържа информация за параметрите на 47 вида различни линии, а също така позволява да бъдат въведени и до 3 линии с дефинирани от потребителя параметри. От тук може да изтеглите програмата наречена {FILELINK-38}TLDetails{/FILELINK}.
      За да работи програмата, се изисква на вашия компютър да има инсталиран файла "MSVBVM60.DLL", който е от комплекта runtime библиотеки на Visual Basic. Ако на компютъра имате инсталиран Microsoft Office (97 и по-късен), този файл е редно да съществува, но ако го няма можете да си го изтеглите от Microsoft download site.
      


Как се работи с програмата

       Тази програма показва импеданса и КСВ в двата края на фидерната линия и детайлите на загубите в нея. Входните данни за фидерните линии могат да се ползуват директо от прозореца за избор, или чрез въвеждане на нови данни, или чрез модефициране на предложените от програмата. Всички входни данни могат да се въвеждат директно в съответните прозорци, чрез въвеждане от клавиатурата, или да бъдат променяни чрез бутоните за увеличаване и намаляване.


{FILELINK-46}{/FILELINK}


        Първоначално се въвеждат данни за фидера. В първото прозорче Type се избира марката и автоматично във следващите четири прозорчета на същия ред се изписват данните за вълново съпротивление Ro, коефициента на скъсяване VF и коефициентите К1 и К2. При желание можете да промените тези данни.
       След това в прозорчето MHZ се въвежда работната честота. Данните могат да бъдат въведени директно от клавиатурата или чрез бутоните MHz, KHz, Band. На същия ред се въвеждат данните за импеданса с който е натоварен фидера. В прозореца R се въвежда активната част, а в прозореца Х - реактивната, като Х може да има знак + или -. След това се посочва в кръглите полета, за къде се отнасят тези стойности, за входа (Аt Input) или за изхода (At Load) на фидера. 


      В дясно се намира информационен прозорец Matched Loos, който показва загубите в избания кабел и избраната честота, при дължина 100 избрани мерни единици. С бутона Plot се извиква нов екран, на който в графичен вид се показват загубите на фидера в зависимост от честотата.
    Третата стъпка е въвеждането на дължината на фидера в прозорчето Length с дименсия избрана от прозорчето Units. При промяна на дължината, линейния индикатор (червена лента) Electrical Length Modulo 1/2 Wavelenght показва дължината на фидера в дължина на вълната λ и в градуси (1λ = 3600). В крайното дясно прозорче Input Watts се въвежда подаваната към фидера мощност.
    Паралелно с въвеждането на входните данни, автоматично се изписват и текущите резултати в плето Results и по-точно в полетата Аt Input и At Load по вертикала са посочени стойностите за R, X, SWR и SWR при 50 ома. В средата на диаграмата на Смит се движи точката определяща параметрите.
    В прозорчетата Loos в две колони се изписват загубите във фидера в dB и W в жилото на фидера (Cond.), в изолацията (Diel.), от КСВ и общите загуби. Допълнително тези данни се показват и от линейните вертикални индикатори.
     В прозорчето Power at Load се изписва прехвърлената от фидера мощност към товара.
     В прозорчето Line Zo се показва характеристичния импеданс на фидера.
     Бутонът Show Rho... служи да превключи стойностите за КСВ в процетно показание от скалата на КСВ-метъра, а с помощта на бутона Ignore Line Xo, се показват стойностите при нулева реактивност.

     Знаейки вече предназначението на бутоните и прозорците, можете да си поиграете и като променяте импеданса на товара да видите какви чудеса се получават на другия край на фидера. При зададени входни параметри, променяйки дължината на фидера също ще се убедите в неговите трансформиращи качества, с изключение на дължините кратни на 1/2 λ (повторител). Сигурно много лесно ще откриете колко важно е товара (най-често антена) да бъде съгласувана с фидера и че сравнително лесно можете да трансформирате импеданса на товара към този на генератора (предавателя) чрез подходяща дължина на фидера.


       В горната част на екрана на програмата има един дълъг бутон с наименование Freq - Len - VF - WL Conversions. С този бутон се включва калкулатор за изчисляване на един от параметрите на фидера в зависимост от другите параметри.
      С бутона Print в горния десен ъгъл можете да разпечатате екранния прозорец на програмата с текущите данни на лист с формат А4.
      Прозорчето Prime Center служи за въвеждане на изходното съпротивление на генератора, спрямо което се извършват трансформиращите функции на фидера. Стандартната му стойност е 50 ома, каквато е на всички съвременни трансивери, но може да бъде променяна за предаватели с настроеваем изходнен импеданс (с П-филтър например).

      Желая ви приятни минути с програмата и предполагам, че ще бъдете доволни от тази придобивка, за което от ваше име изпращам виртуална благодарност на Дан.
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple