EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

EF ANTENNA

EF (end feeding) dipol
        Всъщност тази антена е полувълнов дипол, захранен в единия край. Такова изпълнение е удобно когато вашия шак е на нивото на антената или малко по-ниско. При захраненият в средата дипол, фидера трябва да се спусне надолу вертикално поне на дължина ¼ λ и после да се върне в шака (фиг.1b). Значително по-икономичен вариант е показан на фиг.2a (хоризонтален) и фиг.2b (наклонен), където едното рамо на дипола се изпълнява от проводник, а другото от ¼ λ от дължината на фидера. Тази дължина се “отсича” с дросел, който може да бъде изпълнен от самия коаксиален кабел, от който се правят  навивки, както е показано на фиг.3а  или с нанизани феритни пръстени (фиг.3b). Останалата част от кабела, след дросела, може да има произволна дължина.Фиг. 3


            Показателите на една такава антена, пресметната за 3750 KHz, с дължина на рамената по 19.2 метра и окачена на височина 20 метра от земята, са показани на фиг. 4 и фиг.5. От фиг.4 се вижда, че съпротивлението на антената е около 80 ома и може да се използува 75 ома коаксиален кабел.От фиг.5 се вижда, че антената покрива почти целия 80 метров обхват с приемлив КСВ.
         На фиг.6 е показана диаграмата на излъчване.Фиг.4


Фиг.5
Фиг.6


           За хоризонтална EF dipol антена следва да се използува коаксиален кабел RG-6 или РК-75. EF dipol антената е много удобнен вариант за наклонен дипол (фиг.2b), но при този вариант съпротивлението на антената е по-ниско (45-50 ома) и следва да се използава  коаксиален кабел RG-58 до 300 вата, а за по-големи мощности - RG-213.
           Ако за “отсичащ” дросел се използува коаксиалния кабел, данните за неговото изпълнение са показани в таблицата:
  
 
Честота, MHz
RG-58 на диаметър 200 мм
RG-213 на диаметър 300 мм
Дължина, м
Брой навивки
Дължина, м
Брой навивки
3.5
7.54
12
9.42
10
7
5.44
8
6.56
7
14
4.10
6
4.71
5
21
2.72
4
2.83
3

          "Отсичащият" дросел може да се изпълни от десетина феритни пръстена с μ = 500 - 1000, нанизани в началото на фидера.

                 

 


Multyband ЕF Windom

     Несъмнено е експлоатационното удобство на EF dipol антената, тъй като тя изисква само една далечна точка за окачване, а другият край е фидера влизащ директно в шака. Това понякога в градски условия е единствения вариант. Остава тази антена да бъде накарана да работи във всички обхвати, т.е да бъде многодиапазонна. За постигането на тази цел е използувано разпределението на тока в антената Carolina Windom, която в същност е модификация на антената Windom и се захранва с коаксиален кабел.

     Преобразуването на Carolina Windom в ЕF Windom се свежда до замяната на късото рамо с такова от коаксиален кабел и отсичащ дросел, както е показано на фиг. 7. В точката на захранване вместо БалУн (както е при Carolina Windom) е монтиран УнУн, тъй като натоварването и захранването са несиметрични.
фиг.7 ... Схема на EF Windom антената


фиг.8 ... Устройство на Унуна


       Унунът се изработва от феритна пръчка с диаметър ф10 мм и дължина 160 мм, върху която са навити 13 навивки от двоен проводник с диаметър на жилото 1мм и ПВЦ изолация. Навитият унун се закрепва към текстолитова плочка (фиг.8), към която се свързва антенния проводник и коаксиалния кабел. За да се облекчи оплетката на коаксиала от опънови напрежения, текстолитовата плочка се носи от обтяжка от капроново или кевларово въже.
       Отсичащият дросел може да се изпълни по един от начините, описани по-горе за EF дипола. Един от вариантите е посочен на фиг. 9, където от фидера са оформени 5-6 навивки във феритна Ш-образна сърцевина.
        Изчислените параметри за антената са показани в таблицата. От тях е видно, че за такъв вид многодиапазонна антена, те са напълно задоволителни и може да се свърже директно към трансивер или крайно стъпало с П-филтър на изхода или посредством антенен тунер при ненастроиваемите 50 омови трансивери. 
 
 

F MHz

Ra

Xa

SWR

3,550

76

68

2,98

3,650

89

138

3,47

3,750

106

212

4,33

7,05

178

-22

1,18

14,000

107

-128

2,82

14,150

112

-83

2,19

18,080

267

115

1,77

24,950

119

-78

2,04

28,500

394

-238

2,85

 
 
 фиг.9
 
 
 
Практически резултати

       Изработената от LZ2MAT антена, съгласно фиг. 7, 8 и 9 и инсталирана на височина 15 метра даде следните резултати:
   
        F      SWR   Ra
3.500 1.7 80
3.800 1.9 95
7.000 1.4 75
7.200 1.05 55
10.100 1.85 28
10.150 1.9 28
14.000 1.55 55
14.350 1.5 45
18.068 1.2 45
18.180 1.3 45
21.000 2.25 60
21.450 1.85 30
24.890 1.9 90
24.990 1.9 85
28.000 2.0 100
28.500 1.85 80
29.000 1.65 50
29.700 1.4 40
50,150 2.15 90

       UR3IAG – Владимир от Дзерджинск помоли за съдействие в изработването на такава антена, но за всички диапазони от 1.8 до 28 MHz. Изчислената антена е показана на фиг. 10
 

      
      Фиг.10
 
         Дългото рамо на антената (51.75м) и изпълнено от биметален проводник с диаметър 2.5 мм.

Трансформаторът UnUn 4:1 e изпълнен съгласно данните от чертежа и фиг. 8. Защитата му от климатичните промени е реализирана с помощта на две пластмасови бутилки, запълнени с монтажна пяна.

       Захранващият кабел е 75 омов телевизионен кабел. Отсичащият дросел е изпълнен като 10 навивки  от същият кабел са навити върху феритна сърцевина на ТХО от стар телевизионен приемник.

       Изолационната обтяжка, носеща коаксиалния кабел е изпълнена от полистилов шнур с диаметър 3мм (в три ката), издържащ натоварване на опън до 450 кг.

       Антената, опъната на височина 25 м показа следните резултати за КСВ:
 

                    1.770 – 1.0;     1.850 – 1.8;     1.930 – 2.8;     1.985 – 4.0

                    3.520 – 2.0;     3.625 – 1.8;     3.700 – 1.5;     3.800 – 1.8

                    7.000 – 2.5;     7.050 – 2.7;     7.100 – 1.7;     7.150  - 1.3

                  10.120 – 3.0

                  14.000 – 4.0;   14.100 – 4.0;    14.150 -3.5;    14.200 – 3.0

                  18.100 – 2.0;   18.200 – 2.5

                  21.000 – 2.3;   21.100 – 2.0;    21.150 – 2.0;   21.200 – 1.8;  21.250 – 1.7

                  24.900 – 1.5

                  28.000 – 1.7;   28.400 – 1.4;    28.600 – 2.2;   28.800 – 3.0

 
           От направените разчети и измерванията на практическите реализации се вижда, че тази конструкция дава много добри експлоатационни показатели в качеството на многобандова антена.Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple