EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

SDRx arrangement

Аранжране на приемника SDRx

Много от вас вече са пуснали приемника и са се убедили в неговите качества. Може би е време приемника да влезе в кутия и да му се придаде добър естетичн вид и удобна за експлоатация конструкция. Тук ще се помъчим да помогнем с някои съвети и илюстрации на решения.


 Диапазонен превключвател

       Вкарвайки платката в кутия се натъкваме на необходимостта от някакъв превключвател на диапазоните. Разбира се, това може да се осъществи с малък галетен превключвател с минимум две галети и с по 5 позиции, но той трябва да бъде разположен близо до щифтовата рейка Х12-Х18. Свързващите проводници трябва да са не по-дълги от 4-5 см. Това означава, че превклйчвателя трябва да е малогабаритен и да се монтира непосредствено над рейката. Това от своя страна изисква по-висока кутия, изведения на средата превключвател води до неестетичен вид на приемника. Но дори и при къси проводници, такова превключване не е желателно, защото води до въвеждане на допълнителни шумове и смущения. Елегатно решение на въпроса е използуването на електронен превключвател, изграден на базата на ключа 74НС4051. По този начин механичния (галетен или плъзгащ) превключвател може да бъде изведен на произволно място и с неограничено дълги проводници. Освен това той може де се използува и за превключване на входните филтри. Принципната схема на този превключвател е показана на фиг.1. На фиг. 2 се виждат елементите, а на фиг.3 - превключвателя, монтиран към платката на приемника.
       Управлението на ключа става по 4 проводника, посредством галетен или линеен превключвател. На фиг.3 е показано откъде се подава захранващо напрежение +5V към превключвателя.

 


фиг. 1

схема на превключвателя
фиг. 2

изглед от страна елементи
фиг. 3

изглед страна спойки върху SDR


Диапазонни филтри

        Макар, че схемата на смесителя е такава, че потиска силно четните хармонични, все пак на входа попадат нечетните хармонични, отслабени с 20-30 dB и различни силни смущаващи сигнали. За да се изчисти приемането, целесъобразно е на входа да се включат диапазонни бандпас филтри (BPF). 
         Съществуват много варианти за реализиране на входните филтри. Най-лесният начин е използуването на двукръгов настройваем филтър, но се изисква използуването на допълнителен променлив кондензатор. Друг начин е използуването на нестроиваеми филтри от 3-ти ред по Бутерворт или Чебишев, с настроеваеми елементи (индуктивности или кондензатори), но те изискват наличието на подходяща апаратура (вуболоскоп) за тяхната настройка.
        В случая, с цел разполагане на входните филтри на минимална площ, са разработени ненастроиваеми филтри с ненастроиваеми елементи от 3-ти ред по Чебишев с 50 омов входен и изходен импеданс. На фиг.4 е показана принципната схема на филтрите, а на фиг.5 платката с филтрите за четирите диапазона.
         Бобините се навиват на пръстени от карбонилно желязо Т37-2 и Т37-6 на "Amidon", с които се постига висок Q-фактор и нечувствителност към външни полета. Превключването на филтрите се извършва с рид-релета DM-5, които имат 5 волтово захранване. Управлението на релетата се осъществява от същия превключвател, който превключва диапазоните на квадратурния генератор.
        Транзистора Т1 е сорсов повторител и служи да трансформира високия импеданс на случайни жични антени, а дори и телескопична антена, с входния импеданс на BPF.
         За изработването на такива филтри, освен подходящи феритни пръстени е необходимо да разполагате с LC-метър за измерване на точните стойности на изработените индуктивности и наличните кондензатори. За проектиране и оптимизиране на филтрите ще е необходимо и да използувате някаква програма за проектиране на филтри, например  Filter Solutions или симулираща програма като RFSimm99. Можете и да използувате и приложената тук BPF calc.xls.

Фиг. 4

принципна схема на BPF
Фиг. 5

BPF в готов вид


Индикация на честотата

          Ако ползувате приемника като SDR с кварцовия осцилатор, бихте могли да минете без индикация на честотата, знаейки тази на използуваните кварцове. Също, ако ползувате външен генератор или DDS, който обикновено има индикация. Но ако ползувате приемника и като DCR, с вграденото на платката VFO, то ще ви е необходима някаква скала. Тя може да бъде и най-проста графична скала на предния панел. Разбира се, че много по комфортно и точно ще бъде отчитането на честотата на цифров дисплей.
          За случая ще свърши работа най-обикновен цифров честотомер, на базата на микроконтролер и LED или още по-добре LСD дисплей. На фиг. 6 е показана схемата на такъв честотомер, с процесор PIC16F84 и едноредов дисплей с подсветка AC161BYILY. Тактовият генератор работи с кварц 4.000 MHz и честотата му може да бъде настроена точно с тримера C6.
          Дисплеят има габаритни размери 82 х 36 мм. Платката  (фиг. 7) на процесора има същите размери и на нея на подходящо място е монтирана едноредова 16 гнездова рейка. На дисплея се запоява едноредова 16 щифтова рейка. По този начин се куплира процесорната платка към дисплея и се получава една "сандвич" конструкция с дебелина около 25 мм (фиг. 8). 


Фиг.6

принципната схема
Фиг.7

процесорната платка
Фиг.8

скалата в събран вид


Токозахранване
      
      Токозахранването на приемника може да бъде както еднополярно, така и двуполярно. За предпочитане е двуполярното захранване, което е описано тук. Принципната схема е показана на фиг.9 и включва мрежов трансформатор, диодни изправители, филтриращи кондензатори и стабилизатори. Подходящи са българските трансформатори BULTRAF 4,5VA / 6V+6V/375 mA  или  ANG 6VA / 7V+7V/420mA, които се намират лесно по нашите магазини. От изправителя за положително напрежение, преди стабилизатора, се взема напрежение за захранване на цифровата скала.
                 
                    Фиг.9
 

Примерно оформление на приемника

     
  За да се разположат всички елементи на приемника (основна платка, диапазонни филтри, скала, изправител, променлив кондензатор) е необходима кутия с размери около 200 х 200 х 70 мм. Добре е кутията да се изработи от алуминиева или желязна ламарина, но може де се използува и пластмасова. Цената на пластмасовата кутия е около 10 лв. и тя лесно може да се обработва в домашни условия.
       Сравнително трудна е доставката на променлив кондензатор. Най-подходящ за случая е показания на фиг.10 кондензатор - полско производство, който преди години се вграждаше в българските транзисторни приемници РМС-323, на който се използва една от УКВ секциите.
        Основната платка трябва да се монтира на около 30 мм от предната плоча, за да има достатъчно място за регулиращите потенциометри, ключета и цифровата скала. За да се присъеденят гнездото за слушалките и потенциометъра за регулиране на усилването е добре на платката предварително да се монтират две прави щифтови рейки (за потенциометъра) и една ъглова (за слушалките), както е показано на фиг.11. 
       За присъединяване на потенциометъра е необходимо да се изработи куплунг от две 5  гнездови рейки, към който чрез тънки ширмовъни проводници се свързва потенциометъра - фиг. 12.
        На фиг.13 е показано разположението на основната платка и останалите блокове. Оформлението на предния и задният панели са показани на фиг.14 и 15.
 
 

Фиг.10

Фиг.11

Фиг.12Фиг.13

Фиг.14

Фиг.15        От LZ2ZK можете да си доставите готови BPF, цифрови скали, диапазонен превключвател, както и части за самостоятелно сглобяване (платка и пръстени "Амидон" за BPF, платка и програмиран процесор за скалата, платка, 74НС4051 и правключвател за диапазонния превключвател).
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple